ประมวลกฏหมายและความรู้ทั่วไป

0%
0 votes, 0 avg
23

แนวข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 : ประมวลกฏหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

คำชี้แจง : ข้อสอบตอนที่ 2 มีจำนวนทั้งหมด 110 ข้อ (เกณฑ์สอบ “ผ่าน” ต้องตอบถูก 60% คือ 66 ข้อ รวม 132 คะแนน)

1 / 110

1. สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใด

2 / 110

2. บุคคลผู้ซึ่งตกลงจะส่งเงิน ซึ่งเรียกว่า "เบี้ยประกันภัย" หมายถึง

3 / 110

3. การประกันภัยค้ำจุนคืออะไร

4 / 110

4. ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัย คือ

5 / 110

5. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ "ราคาแห่งประมูลประกันภัย" หมายความถึง

6 / 110

6. ข้อใดไม่ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่ได้ทำประกันภัยทรัพย์สินสิ่งเดียวกันหลายบริษัทประกันภัย

7 / 110

7. นายสายเช่าตึก 2 ชั้น ซึ่งมีมูลค่า 1,200,000 บาท ของนายสิงห์ในราคาเดือนละ10,000 บาท นายสายได้ทำประกันอัคคีภัยตึกที่เช่าไว้กับบริษัท รุ่งเรืองประกันภัย จำกัดในวงเงินเอาประกันภัย 800,000 บาท ต่อมาอีก 1 เดือน ได้ทำประกันอัคคีภัยตึกดังกล่าวกับบริษัท ส่องแสงประกันภัย จำกัด อีก 400,000 บาท รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์อีกในวงเงิน 100,000 บาท โดยทั้ง 2 กรมธรรม์มีนายสายเป็นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้เสียหายตึกชั้น 2 ราคาที่ประเมินความเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาท โดยเฟอร์นิเจอร์เสียหาย 20,000 บาท นายสายจะได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างไร

8 / 110

8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลแพ่งและพาณิชย์

9 / 110

9. กรมธรรม์ประกันภัยกฎหมายกำหนดให้มีรายการดังต่อไปนี้เสมอ

10 / 110

10. สัญญาประกันภัยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ

11 / 110

11. บุคคลภายนอกในกรณีการประกันภัยค้ำจุน หมายถึง

12 / 110

12. ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาประเภทใด

13 / 110

13. วัตถุต่อไปนี้สิ่งใดเอาประกันภัยไม่ได้

14 / 110

14. โมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง

15 / 110

15. คำว่า "ผู้เอาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง

16 / 110

16. ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

17 / 110

17. คำว่า "ผู้รับประกันภัย" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึง

18 / 110

18. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่า

19 / 110

19. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีการตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ

20 / 110

20. คำว่า "ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย" ตามความหมายของการประกันภัย หมายถึง

21 / 110

3. ข้อสอบวิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว (20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน)


21. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีกฎหมายที่ใช้กำกับ คือ

22 / 110

22. บริษัทที่จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก

23 / 110

23. นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คือ

24 / 110

24. บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ จะตั้งสาขาของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยได้หรือไม่

25 / 110

25. บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมิใช่สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศจะเปิดสาขาได้ต้องได้รับใบอนุญาตจากใคร

26 / 110

26. สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยแล้ว จะดำเนินการเปิดสาขาเพิ่มอีกได้หรือไม่

27 / 110

27. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับใคร

28 / 110

28. บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จะควบรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นได้หรือไม่

29 / 110

29. บริษัท รุ่งฟ้าประกันชีวิต จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต และบริษัท ทอแสงประกันภัยจำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งสองบริษัทประสงค์จะควบรวมบริษัทเข้าด้วยกันจะกระทำได้หรือไม่

30 / 110

30. บริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดสรรเงินสำรองไว้เพื่อ

31 / 110

31. คำว่า "ตัวแทนประกันวินาศภัย" ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หมายความว่า

32 / 110

32. คำว่า "นายหน้าประกันวินาศภัย" ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หมายความว่า

33 / 110

33. บริษัทประกันภัยสามารถตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดต่อไปนี้ให้เป็นผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย

34 / 110

34. ผู้ที่จะกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องได้รับอนุญาต

35 / 110

35. ผู้ใดกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนต้องระวางโทษ

36 / 110

36. นายเด่นซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว จะมาขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอีกจะกระทำได้หรือไม่

37 / 110

37. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไว้อย่างไร

38 / 110

38. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

39 / 110

39. บริษัทประกันวินาศภัย จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่จะช่วยให้มีการทำสัญญาประกันวินาศภัย โดยบุคคลนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้หรือไม่

40 / 110

40. ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย คือ

41 / 110

4. ข้อสอบวิชาหลักการประกันวินาศภัย
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ( 14 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน )


41. คำว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย” (Sum Insured) หมายถึง

42 / 110

42. ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ หมายถึง

43 / 110

43. ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ มีอะไรบ้าง

44 / 110

44. ข้อใดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย

45 / 110

45. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

46 / 110

46. ข้อใดคือหลักการของการประกันภัยที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยข้อความจริงโดยสุจริตอย่างยิ่ง

47 / 110

47. คำว่า “ความรับผิดส่วนแรก (Deductible)” หมายถึง

48 / 110

48. ตามปกติแล้วผู้รับประกันภัยต้องเชื่อในคำบอกเล่าของผู้เอาประกันภัยว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่ชักนำให้หลงเชื่อในเหตุการณ์ที่ไม่จริง ซึ่งจะทำให้การประมาณการเสี่ยงภัยผิดพลาด มิฉะนั้นสัญญานั้นจะ

49 / 110

49. คำว่า “สินไหมกรุณา (Ex-Gratia payment)” หมายถึง

50 / 110

50. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หมายความว่า

51 / 110

51. คำว่า “ภัย (Peril)” หมายถึง

52 / 110

52. หลักการที่ให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากผู้ทำละเมิด หมายถึง การใช้สิทธิตามหลักการประกันภัยข้อใด

53 / 110

53. คำว่า “ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard)” หมายถึง

54 / 110

54. ข้อใดไม่เกี่ยวกับหลักสุจริตใจอย่างยิ่ง

55 / 110

5. ข้อสอบวิชาการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ( 14 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน )


55. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันอัคคีภัย โดยกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดกี่ปี

56 / 110

56. ภัยธรรมชาติที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้จากการประกันอัคคีภัย คือภัยในข้อใด

57 / 110

57. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหลังจากเกิดอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของผู้ใด

58 / 110

58. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย

59 / 110

59. หากต้องการทำประกันอัคคีภัยโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ท่านคิดว่าควรแนะนำให้ซื้อความคุ้มครองถึงภัยเพิ่มประเภทใด

60 / 110

60. ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน จะให้ความคุ้มครอง "โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ"สำหรับความเสียหายไม่เกิน....บาท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

61 / 110

61. ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานการเก็บเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าสำหรับการประกันภัยสต๊อกสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษการประกันภัยแบบกระแสรายวันคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

62 / 110

62. ทรัพย์สินในข้อใดที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน

63 / 110

63. ข้อใดมิใช่ทรัพย์สินซึ่งจัดเป็นข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

64 / 110

64. หากเกิดการระเบิดขึ้นจากแก๊สที่ใช้ในร้านสุกี้ เป็นผลให้เกิดไฟไหม้ ทำให้อาคารได้รับความเสียหายบางส่วนหากเจ้าของร้านมีการทำประกันอัคคีภัยแต่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองถึงภัยระเบิด เจ้าของร้านดังกล่าวจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร

65 / 110

65. คำว่า "สาเหตุใกล้ชิด (Proximate Clause)" หมายถึง

66 / 110

66. หากผู้เอาประกันภัยทำประกันอัคคีภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัย โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละเท่าไร

67 / 110

67. นายสมชายเปิดกิจการร้านขายของชำและได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท โชคดีประกันภัย จำกัด ต่อมาประสบกับการขาดทุนจนต้องปิดกิจการลง สถานที่ดังกล่าวจึงใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น กรณีนี้นายสมชายจะสามารถขอคืนเบี้ยประกันภัยเนื่องจากสภาพความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

68 / 110

68. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่กี่ชั้นขึ้นไป จึงจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับความสูงของอาคาร

69 / 110

6. วิชาการประกันภัยรถยนต์
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ( 14 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน )


69. นายสันติทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้กับบริษัท สงเคราะห์ประกันภัย จำกัด ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น 12 มิถุนายน 2543 สิ้นสุด 12 มิถุนายน 2544 ถ้ารถยนต์คันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุในวันที่ 12 มิถุนายน 2544 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เพราะเหตุใด

70 / 110

70. ข้อใดมิใช่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

71 / 110

71. นายแดงเจ้าของนำรถยนต์ไปทำประกันภัยไว้กับบริษัท อู่ข้าวประกันภัย จำกัด ต่อมานายแดงได้โอนขายให้แก่นายดำโดยไม่ได้มีการแจ้งการโอนขายดังกล่าวให้บริษัท อู่ข้าวประกันภัย จำกัด ทราบ ถ้ารถยนต์คันดังกล่าวไปเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เพราะเหตุใด

72 / 110

72. ข้อใดเป็นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

73 / 110

73. ข้อใดเป็นลักษณะการใช้รถยนต์

74 / 110

74. ข้อใดมิใช่ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

75 / 110

75. หากผู้เอาประกันภัยขอรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก (Deductible) สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอย่างไร

76 / 110

76. กรณีรถ 2 คัน ซึ่งต่างก็จัดให้มีการประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันโดยยังไม่ทราบฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดผู้ประสบภัยที่เป็นผู้โดยสารในรถจะขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากที่ใด

77 / 110

77. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะขอรับได้ในกรณีใด

78 / 110

78. ผู้ประสบภัยจากรถในข้อใด สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

79 / 110

79. นายกิ่งลูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน แล้วรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหนีไป นายกิ่งถูกนำตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิรินุสรณ์ แต่นายกิ่งไม่มีเงินจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลถามว่านายกิ่งควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะดีที่สุด

80 / 110

80. ในกรณีที่รถซึ่งเจ้าของได้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 ไว้กับบริษัทประกันภัย ได้โอนไปยังบุคคลอื่น ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

81 / 110

81. หากหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยสูญหาย ผู้ประสบภัยจะทำอย่างไรที่จะแสดงหลักฐานการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

82 / 110

82. กรณีเจ้าของรถได้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยและได้โอนไปยังบุคคลอื่นโดยผลของกฎหมาย บริษัทประกันภัยนั้นต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่

83 / 110

7.ข้อสอบวิชาการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ( 14 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน )


83. สัญญาประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล แบบ MAR Form จะเริ่มต้นคุ้มครองเมื่อ

84 / 110

84. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ภัยที่ ICC (C) ไม่ให้ความคุ้มครอง คือ

85 / 110

85. ผู้เอาประกันภัยได้ซื้อความคุ้มครองภัยจากสงครามในกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล หากเกิดความเสียหายจากสงคราม จะได้รับความคุ้มครองได้หรือไม่

86 / 110

86. การรับรองโดยปริยาย (Implied Warranties) ที่ใช้ในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งมีอะไรบ้าง

87 / 110

87. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล โดยทั่วไปจะกำหนดจาก

88 / 110

88. โดยทั่วไปการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้รับประกันภัยจะเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มในกรณีที่เรือมีอายุเกินกว่า

89 / 110

89. หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลมีผลบังคับแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางได้หรือไม่

90 / 110

90. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ความเสียหายที่เสมือนเสียหายโดยสิ้นเชิง คืออะไร

91 / 110

91. ข้อใดไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเปิด

92 / 110

92. ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

93 / 110

93. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เงื่อนไขใดที่ให้ความคุ้มครองกว้างที่สุด

94 / 110

94. การผิดนัดทางการเงินของเจ้าของเรือทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าของผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลหรือไม่

95 / 110

95. การประกันภัยตัวเรือจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในกรณีที่

96 / 110

96. กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลจะสิ้นสุดเมื่อใด

97 / 110

8. ข้อสอบวิชาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ( 14 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน )


97. นายสมชายมีอาชีพขับรถแท็กซี่ และได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ต่อมานายสมชายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร และต้องปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิต นายสมชายจะได้รับค่าทดแทนหรือไม่

98 / 110

98. นายสมบัติทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัท แสงทองประกันภัย จำกัด ในวงเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท และกับบริษัท แสงเงินประกันภัย จำกัด ในวงเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ต่อมานายสมบัติเสียชีวิตจากการถูกรถชน และได้รับเงินชดเชยจากผู้ที่ขับรถมาชน 300,000 บาท ทายาทของนายสมบัติ จะเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยได้อีกหรือไม่

99 / 110

99. นางโมเมได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มไว้กับบริษัท เอประกันภัย จำกัด โดยมีสัญญาความคุ้มครองและผลประโยชน์การคลอดบุตร 30,000 บาท และไม่มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) หลังจากทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มได้ 7 เดือน นางโมเมได้ไปคลอดบุตรด้วยการผ่าท้องโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 28,000 บาท นางโมเมจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยเท่าใด

100 / 110

100. ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไปแบบมาตรฐานให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

101 / 110

101. นายเอกเดินทางไปเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไปแบบมาตรฐานไว้ โดยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท ในขณะท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน นายเอกได้ถูกชักชวนให้ขึ้นชกมวยสมัครเล่น เมื่อนายเอกก้าวขึ้นเวทีเกิดพลาดตกบันได แขนหักจ่ายค่ารักษาพยาบาลไป 2,000 บาท นายเอกสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ อย่างไร

102 / 110

102. ใครเป็นผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง

103 / 110

103. การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Work Insurance) แบ่งหมวดความคุ้มครองออกเป็นอะไรบ้าง

104 / 110

104. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร คุ้มครองการสูญเสียหรืออุบัติเหตุความเสียหายเนื่องจากอะไร

105 / 110

105. ความเสียหายในลักษณะใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร

106 / 110

106. ความคุ้มครองการระเบิด ภายใต้การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน ข้อใดถูกต้อง

107 / 110

107. ข้อแตกต่างของการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับการประกันภัยทั่วๆ ไป คือข้อใด

108 / 110

108. นายเก่งอาศัยอยู่บนอาคารชั้นที่ 3 และได้วางกระถางต้นไม้ไว้ตรงระเบียง วันที่เกิดเหตุนายเก่งได้เปิดหน้าต่างโดยไม่ได้ระมัดระวัง ทำให้ถูกกระถางต้นไม้หล่นลงมาโดนนางสมทำให้ศีรษะแตก ข้อใดถูกต้อง

109 / 110

109. นายจอนทำสัญญาเช่าที่จอดรถของตนเองไว้กับโรงแรมบีบีซี และจอดรถไว้ที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมได้มีฝนตกอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันทำให้น้ำท่วมฉับพลันทั่วทั้งอำเภอรวมถึงน้ำท่วมชั้นใต้ดินของโรงแรมทำให้รถของนายจอนลูกน้ำท่วมเสียหาย ทางโรงแรมได้ซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัท หรรษาประกันภัย จำกัด ข้อใดถูกต้อง

110 / 110

110. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ คุ้มครอง "บริษัทนายหน้าประกันภัย" อย่างไร