ข้อสอบนายหน้าวินาศภัย

0%
0 votes, 0 avg
25

แนวข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 : วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

คำชี้แจง : ข้อสอบตอนที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ (เกณฑ์สอบ “ผ่าน” ต้องตอบถูก 70% คือ 7 ข้อ รวม 14 คะแนน)

1 / 10

1. ข้อใดที่นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุดในการขายประกันวินาศภัยตามหลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย

2 / 10

2. ก่อนการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยท่านก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องประกันวินาศภัยและการวิเคราะห์ประกันภัยรูปแบบต่างๆให้เข้าใจ เพื่อที่จะอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจได้ และถ้าผ่านการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว ท่านคิดว่า

3 / 10

3. ท่านเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยมาแล้ว 4 ปี และท่านจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างไร

4 / 10

4. การที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความภักดีต่อบริษัทประกันภัยที่ส่งงานลูกค้าอย่างไร

5 / 10

5. การกระทำใดต่อไปนี้ถือว่านายหน้าประกันวินาศภัยรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย

6 / 10

6. จากคำกล่าวที่ว่า "นายหน้าที่ดีนั้นควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้บริการที่ดีและสม่ำเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย โดยไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับ" ท่านคิดว่าคำกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องหรือไม่

7 / 10

8. นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีจรรยาบรรณในการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย ข้อต่อไปนี้ข้อใดนายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุด

8 / 10

7. นายหน้าประกันภัยวินาศภัยด้องประกอบธุรกิจด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใด ท่านคิดว่าความหมายในข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้อง

9 / 10

9. ปัญหาที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่มาเก็บเบี้ยประกันภัย และให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบถึงผลเสียนั้น ท่านมีความเห็นว่า

10 / 10

10. ทำไมนายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ