ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัยฉบับเต็ม

Examination Online

แนวข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

แนวข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (แบบแยกหมวด / ชุด)

บทที่ 1 จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย 4 ชุด

บทที่ 2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย 4 ชุด

บทที่ 4.3.2 การประกันรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

ความรู้ทั่วไป การประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) 9 ชุด