นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายหน้าดี.com

ประกาศ ๐๒/๒๕๖๕

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นายหน้าดี.com ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ เพื่อแจ้งการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ดังมีข้อความต่อไปนี้

คำนิยาม

เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง” หมายถึง นายหน้าดี.com
สมาชิก” หมายถึง ผู้สมัคร ผู้ใช้ ผู้มีสิทธิในส่วนลดหรือซื้อบริการต่างๆ ของบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด รวมไปถึงการเข้าใช้เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง หรือการติดต่อมายัง นายหน้าดี.com
นายหน้า” หมายถึง ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล ๒ ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน
บริษัท” หมายถึง บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทในเครือบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
คปภ.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก ติดต่อ และประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของเจ้าของข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษัทจะแจ้งการจัดเก็บให้เจ้าของข้อมูลทราบไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจากการจัดเก็บเจ้าของข้อมูลสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น (เว้นแต่บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล สิทธิของสมาชิก หรือตามที่กฎหมายกำหนด)

๒. ข้อมูลที่เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง เก็บรวบรวม
เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง และ ในนามของนายหน้าของ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น

๒.๑ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่งข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกกับบริษัทกับเรา ผ่านทางเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงหรือโทรศัพท์ บริษัทขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สถานะ เลขที่บัญชี ฯลฯ
๒.๒ เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสนใจบริการของเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงหรือบริษัท โดยการใช้งานของสมาชิกที่ลงทะเบียนและมีใบอนุญาตจาก คปภ. แล้ว อาจขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
๒.๓ เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง อาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไชต์ (Log Files) ของเจ้าของข้อมูลโดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้
หมายเลขไอพี (IP Address) หรือเวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น

เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง หรือโดยการใช้งานของสมาชิกของเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลและเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลในครั้งถัดไปที่เจ้าของข้อมูลกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ เจ้าของข้อมูลสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของเจ้าของข้อมูลได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของเจ้าของข้อมูลได้

๓. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ตราบเท่าที่ เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงอาจจะลบหรือทำลายทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทันที

๔. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้มา หรือให้กับสมาชิกของเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างเจ้าของข้อมูลกับนายหน้าหรือสมาชิกของเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงโดยผ่าน ไอดีของสมาชิกของเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หากเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุง จะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอีกครั้ง

ทางเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงมีวัตถุประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
๔.๑ เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกกับ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ของเจ้าของข้อมูล
๔.๒ เพื่อติดต่อและให้บริการ หรือตอบคำถามตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ
๔.๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนสมาชิก
๔.๔ เพื่อรับความคุ้มครองการประกันภัยตามสิทธิที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกของบริษัท
๔.๕ เพื่อสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
๔.๖ การกระทำอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม
๔.๗ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย

เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงจะรวบรวมข้อมูลให้กับบริษัท และบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

๑. ฐานสัญญา (Contract) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อมายังเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงผ่านทางเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงหรือทางโทรศัพท์ผ่านนายหน้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปเพื่อรวบรวมส่งให้กับบริษัท เป็นข้อมูลและออกรหัสสมาชิกและทำสัญญาประกันภัยตามเงื่อนไขที่เจ้าของข้อมูลประสงค์หรือบริการอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้ เพื่อดำเนินการติดต่อหรือเสนอบริการตามสัญญาต่อไป
๒. ฐานความยินยอม (Consent) บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือเสนอบริการใหม่ ๆ หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ สามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทตามข้อ ๙(๒)
๓. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
๔. ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูล
๕. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

๕. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้หรือบริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่

๕.๑ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
๕.๒ คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
เจ้าของผู้ให้ข้อมูลโปรดทราบว่า เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้โดย นายหน้าสมาชิกที่ลงทะเบียนเว็บไซต์ของเรา จะนำส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลระหว่าง บริษัทและบริษัทในเครือด้วยกัน เพื่อการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณี ดังนี้โดยข้อมูลที่ส่งต่อได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล เลขที่บัญชี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในวัตถุประสงค์การสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์ โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการเท่านั้น เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไชต์อื่น

โปรดทราบว่าเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไชต์อื่น นอกเหนือจากเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ในการสมัครสมาชิก เท่านั้น

๖. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

๖.๑ สร้างความตระหนักรู้ และฝึกอบรม เสริมสร้างการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ นายหน้าที่เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนใช้งานกับเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๖.๒ เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้ จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) ไว้สำหรับที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด
๖.๓ กำหนดมาตรการที่เข้มงวดและเหมาะสม สำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หรือข้อมูลที่อาจกระทบต่อความรู้สึก ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๖.๔ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
๖.๕ ในกรณีที่จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครสมาชิกและรับสิทธิประโยชน์ อื่น ๆ เพื่อให้บริการในนามของ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัดเท่านั้น เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงได้ใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้
๖.๖ การเข้ารหัส เว็บไซต์ ใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างปลอดภัย
๖.๗ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจใหม่ (Redesign Business Process) เพื่อลดความเสี่ยงการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

๗. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงและบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) โดยทางบริษัทได้จัดทำ “แบบคำร้องขอเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Request Form)” ซึ่งสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางไปรษณีย์ ทางอีเมล help@srikrungbroker.co.th หรือผ่านพนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัท เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้นทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทได้ตามสิทธิ ดังต่อไปนี้

๗.๑ การคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิโต้แย้ง หรือ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล และจะไม่เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอีกต่อไปการเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลได้หากปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอน
๗.๒ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล โดยบริษัทจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่มีการส่งคำขอถึงบริษัท
๗.๓ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล
๗.๔ ขอให้ระงับการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
๗.๕ การลบข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้ดำเนินการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
๗.๖ การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
๗.๗ การขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

๘. การเก็บ รวมรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๘.๑ การรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บ ผ่านเว็บไซต์แนะนำธุรกิจศรีกรุงนี้กระทำการโดย นายหน้าที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ และมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่ ได้รับรองจาก สำนักงาน คปภ.
๘.๒ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ การรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

๙. ช่องทางการติดต่อ
๑) ศูนย์ฝึกอบรมนายหน้าวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
๑/๒๙ ม.๑๐ ถ.สีขาว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
Tel. ๐๘๔-๘๒๙๐๙๐๒
Email : n.chulee24@gmail.com

๒) บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
๒ ซอยเอกชัย ๘๓/๑ ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๘๖๗-๓๘๘๘ (อัตโนมัติ ๓๐ คู่สาย)
Fax – ๐๒-๘๖๗-๓๘๐๓-๘
E-mail : help@srikrungbroker.co.th

 

ประกาศนโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ในนามของ นายหน้าดี.com